Svenska Nätverket för Skruvförband
Swedish Fasteners Network
Print

Om SFN


Bakgrund

Skruvförband är en nyckelteknologi i flertalet mekaniska produkter. Som exempel finns ungefär 2 000 skruvförband i en modern personbil, varav cirka 50 säkerhetsklassade. Skruvförbanden har stor potential i framtida produkter genom att de är lämpliga för kombinationer av olika material, genom att de är lämpade för montering/reparation/demontering och genom att de är lämpade för automatisering och ger goda möjligheter till kvalitetssäkring vid tillverkningstillfället. För att optimalt utnyttja skruvförbandens fulla potential krävs avancerad kunskap om deras tillverkning, funktion och användning.

Trots skruvförbandsteknikens stora vikt för svensk verkstadsindustri har det hittills saknats ett aktivt nätverk för förbandsfrågor som kan lyfta svensk industris kompetens och förmåga att utnyttja modern skruvförbandsteknik samt bidra till att svensk industri blir ledande på skruvförband. Sådana nätverk har funnits sedan länge i flera av våra konkurrentländer, som t ex VDA i Tyskland.

Syfte

SFN – Swedish Fasteners Network är ett nätverk för informationsspridning, tillämpning och utveckling av skruvförbandsteknik. Nätverket ska bidra till att svensk fordonsindustri och dess underleverantörer är internationellt ledande på användning av modern skruvförbandsteknik. Nätverket ska också bidra till att tekniken sprids i övrig svensk verkstadsindustri. SFN bildades 2006.

Nätverket ska bestå av företrädare för slutkunder, verkstadsföretag med egen tillverkning, utrustningstillverkare och forskningsinstitut.

Styrgruppen består av företrädare för Sveriges ledande kompetenser inom skruvförbandsteknik från fordonstillverkare, skruvförbandsleverantörer och forskningsinstitut, se Kontakt.

Verksamhet

Verksamheten finansieras genom företagens egen insats och genom ansökan av forskningsanslag. Ett antal aktiviteter skapas för att öka och sprida kunskap om ”Best practise” för skruvförband. Exempel på sådana aktiviteter är:

SFN driver projekt med syfte att öka och sprida kompetens om skruvförband. Informationen ska i största möjliga utsträckning vara öppen och allmänt tillgänglig, inte bara för fordonsindustrin utan även för övrig industri. Vissa aktiviteter ger underlag till förbättrade eller nya standarder.

Information om verksamheten sker huvudsakligen genom hemsidan.

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se