15176 SFN - Svenska Föreningen för Skruvförband
Svenska Nätverket för Skruvförband
Swedish Fasteners Network
Print

Om SFN


Bakgrund

Skruvförband är en nyckelteknologi i flertalet mekaniska produkter. Som exempel finns ungefär 2 000 skruvförband i en modern personbil, varav cirka 50 säkerhetsklassade. Skruvförbanden har stor potential i framtida produkter genom att de är lämpliga för kombinationer av olika material, genom att de är lämpade för montering/reparation/demontering och genom att de är lämpade för automatisering och ger goda möjligheter till kvalitetssäkring vid tillverkningstillfället. För att optimalt utnyttja skruvförbandens fulla potential krävs avancerad kunskap om deras tillverkning, funktion och användning.

Trots skruvförbandsteknikens stora vikt för svensk verkstadsindustri har det hittills saknats ett aktivt nätverk för förbandsfrågor som kan lyfta svensk industris kompetens och förmåga att utnyttja modern skruvförbandsteknik samt bidra till att svensk industri blir ledande på skruvförband. Sådana nätverk har funnits sedan länge i flera av våra konkurrentländer, som t ex VDA i Tyskland.

Syfte

SFN – Swedish Fasteners Network är ett nätverk för informationsspridning, tillämpning och utveckling av skruvförbandsteknik. Nätverket ska bidra till att svensk fordonsindustri och dess underleverantörer är internationellt ledande på användning av modern skruvförbandsteknik. Nätverket ska också bidra till att tekniken sprids i övrig svensk verkstadsindustri.

Nätverket ska bestå av företrädare för slutkunder, verkstadsföretag med egen tillverkning, utrustningstillverkare och forskningsinstitut.

Styrgruppen består av företrädare för Sveriges ledande kompetenser inom skruvförbandsteknik från fordonstillverkare, skruvförbandsleverantörer och forskningsinstitut, se Kontakt.

Verksamhet

Verksamheten finansieras genom företagens egen insats och genom ansökan av forskningsanslag. Ett antal aktiviteter skapas för att öka och sprida kunskap om ”Best practise” för skruvförband. Exempel på sådana aktiviteter är:

  • Handbok för skruvförband (pågår)
  • Ultraljudsmätning av sträckgränsdragna skruvförband (pågår)
  • Enhetlig svensk nomenklatur för skruvförband
  • Kvalitetssäkring av skruvförband
  • Ny teknik för att mäta och styra friktion i skruvförband
  • Håltagningsteknik för skruvförband
  • Reparationsteknik för skruvförband

Information om verksamheten sker huvudsakligen genom hemsidan.

Website administered by Jan Skogsmo, Swerea IVF, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 031-7066000. Fax 031-276130. E-mail jan.skogsmo@swerea.se