Svenska Nätverket för Skruvförband
Swedish Fasteners Network
Print

Projekt


QSkruv – Kvalitetssäkrad skruvmontering

Beskrivning
Projektet QSkruv har som mål att skapa förbättrade processer för konstruktion, utprovning, verifiering och montering av skruvförband. Genom att samarbeta runt ett antal metoder och processer är målsättningen att förbättra de svenska fordonsföretagens förmåga att hantera viktiga parametrar som direkt och indirekt påverkar kvaliteten hos skruvförbanden. Projektet syftar också till att förbättra samarbetet med underleverantörer samt till att sprida kunskap och öka kompetensen om skruvförbandsteknik inom Sverige.

Förväntade effekter

  • Förbättrad kravställning för utvärdering/utveckling av ytbehandlingar.
  • Bättre indata till beräkningar.
  • Förbättrade processer för konstruktion, montering, uppföljning av montering samt verifiering av skruvförband.

Detta skall uppnås genom att ta fram förslag på provmetoder och som kan användas som utgångspunkt för gemensamma svenska standarder för mellanytafriktion, sättnings- och monteringsegenskaper hos färg samt monteringsfriktion för ytbehandlade fästelement. En interaktiv guide för skruvförbandskonstruktion ska tas fram.

Planerat upplägg

Arbetet inom QSkruv har delats upp i tre arbetspaket med delprojektgrupper:
AP1. Provmetoder för mellanytafriktion samt utvärdering av färg i förband
AP2. Verifiering och kvalitetssäkring av skruvförband
AP3. Interaktiv guide för skruvförband

Arbetspaketen har starka kopplingar sinsemellan och kommer att ha ett stort utbyte. All relevant information framtagen inom projektet kommer att göras tillgänglig på projektets hemsida,www.sfnskruv.se .

Projektfakta

Projektet QSkruv har startat inom VINNOVAs fordonsforskningsinitiativ
Hållbar produktion. Projektet löper under 3 år mellan 2015 – 2018.
Budgeten är 6 MSEK med bidrag från VINNOVA på 3 MSEK.

Projektledare är Volvo Powertrain (AB Volvo) och koordinator är Swerea IVF.
Övriga deltagare är Volvo Cars, Scania CV, Atlas Copco Industrial Technique, Bulten Sweden och Swerea KIMAB.

Kontakt

Jan Skogsmo, Swerea IVF AB, 031-706 6042, jan.skogsmo@swerea.se

Filip Bergman, Volvo Powertrain AB, 031-322 3362, filip.bergman@volvo.com

Website administered by Jan Skogsmo, RISE IVF AB, Box 104, 431 22 Mölndal.
Tel. 010-228 46 98. E-mail jan.skogsmo@ri.se